Egzamin

Kurs inseminacji matek pszczelich kończy się egzaminem. 

Egzamin oraz świadectwo potwierdzające kwalifikacje.

Po odbyciu kursu oraz złożeniu egzaminu z wynikiem pozytywnym kursant otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia oraz świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie inseminatora matek pszczelich. Absolwent kursu może przystąpić do egzaminu w roku kolejnym.

Egzamin trwa 2 dni. W pierwszym dniu kursanci przystępują do części: pisemnej, ustnej oraz praktycznej. W drugim dniu (po 24h) sprawdzana jest kondycja oraz skuteczność unasienienia matki pszczelej.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje z zakresu sztucznego unasieniania matek pszczelich składa się z 3 części:

1. CZĘŚCI PISEMNEJ – w formie testu
2. CZĘŚCI USTNEJ – formie odpowiedzi ustnej
3. CZĘŚCI PRAKTYCZNEJ – w formie zadania praktycznego

Ad. 1. Część pisemna egzaminu trwa 60 minut. Przeprowadzana jest w formie testu składającego się z 12 zadań. Dziesięć to pytania zamknięte, zawierające cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna jest prawidłowa. Dwa to zadania otwarte opisowe. Przeprowadzana jest z wykorzystaniem arkuszy i kart odpowiedzi.

Ad. 2. Część ustna egzaminu trwa 20 minut. Pytania egzaminacyjne wydrukowane są na osobnych kartkach. Zdający losuje zestaw składający się z 2 pytań z puli 15 zestawów. Zdający zapoznaje się z treścią wylosowanych pytań i w czasie nie dłuższym niż 5 minut przygotowuje się do udzielenia odpowiedzi.

Ad. 3. Warunkiem przystąpienia do części praktycznej egzaminu jest uzyskanie pozytywnego wyniku z części teoretycznej. Część praktyczna egzaminu trwa 120 minut. Egzaminowany przeprowadza zabieg sztucznego unasienienia pięciu matek pszczelich. Ocenie podlega skuteczność wykonania zabiegu sztucznego unasieniania oraz prawidłowa procedura przeprowadzenia zabiegu.

* część teoretyczna egzaminu obejmuje zakres wiedzy objętej programem kursu.

Kurs inseminacji matek pszczelich Insemination course of queen bee

Zapisz się na kurs!

Aby zapisać się na kurs skontaktuj się z nami drogą mailową: biuro@akademia-pszczelarza.pl lub wypełnij formularz zgłoszeniowy na stronie Akademii: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

Po dokonaniu zapisu na kurs otrzymasz maila potwierdzającego zapis do grupy mailingowej Kursu Inseminacji — Akademii Pszczelarza.
Sprawdź, czy nie wpadł do skrzynki SPAM!

Zaakceptuj go, aby otrzymywać wszystkie informacje związane z kursem. Poczta elektroniczna to droga, którą najczęściej kontaktujemy się z naszymi kursantami.